Skip to main content

Postdocs and Other Associates

Jian Guo

Research Associate, Senior
jian.guo@duke.edu

Yanli Guo

Research Scholar
yanli.guo@duke.edu

Qun Wang

Postdoctoral Associate
qun.wang@duke.edu

Jing Yang

Postdoctoral Associate
jing.yang997@duke.edu